Bizzin logo


TOGAF 8 Certified  ArchiMate 2 Certified

BiSL Certified  Leading SAFe 4.5 Agilist Certified

Voorwaarden

Versie 1.1 | 1 februari 2010

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de webstek van Bizzin (hierna 'de webstek') is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de webstek betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de webstek worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de webstek de uiterste zorg wordt besteed, kan Bizzin niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

Bizzin is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de webstek en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de webstek en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websteks verbonden aan de webstek.

Intellectuele eigendomsrechten

De webstek is eigendom van Bizzin. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de webstek, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan Bizzin of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizzin mag de inhoud van de webstek niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Voor het aanvragen van toestemming kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Koppeling naar websteks van derden

Bizzin draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websteks die gelinkt zijn aan de webstek, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze webstekken te verkrijgen zijn. Een link naar een andere webstek is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Bizzin aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Bizzin verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Bizzin aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Bizzin behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de webstek wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de webstek van kracht zijn.